ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 2/2565

แชร์ข้อมูล

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 คณะดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา นำโดย นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดการประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ครั้งที่ 2/2565 ผ่านการประชุมวางแผนระหว่างผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มเป้าหมายในอำเภอพรหมพิราม สังกัด สพป.พล.3 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองห้าง โรงเรียนวัดสนามไชย และโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมืออันดีในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากับโรงเรียนขยายโอกาสที่จะมาเรียนรวมทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านบุคลากร และด้านสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา