กิจกรรมการอบรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน

แชร์ข้อมูล

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน โดยมี นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมพรหมรักษา และได้รับความอนุเคราะห์จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก นายนวภพ เที่ยงตรง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคดีความของเด็กและเยาวชนจากกรณีศึกษาของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นข้อคิดให้กับนักเรียน ก่อนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณโรงเรียนและชุมชนริมแม่น้ำ