กิจกรรม “PW OPEN HOUSE 2022 เปิดโลกการเรียนรู้ มุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพ”

แชร์ข้อมูล

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จัดกิจกรรม “PW OPEN HOUSE 2022 เปิดโลกการเรียนรู้ มุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามเป้าหมายและจุดเน้นของโรงเรียนคุณภาพ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพ ตลอดจนแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันกับโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนคุณภาพ กาลนี้ได้รับเกียรติจาก นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีนางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตวังจันทน์ คณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนคุณภาพ รวมถึงคณะผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ร่วมในพิธีเปิดและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา