มังคละ ต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และคณะ เปิดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ส.บ.ม.ท. โดยนักเรียนดนตรีมังคละ นาฏศิลป์ และผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาได้รับโอกาสร่วมแสดงในพิธีเปิด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.บุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครูผู้ฝึกซ้อม ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน เมื่อ 29 สิงหาคม 2561  

มังคละ ต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อ่านข่าวเพิ่มเติม

“กิจกรรมธรรมะสัญจรเติมปัญญาสู่สังคม” โดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

“กิจกรรมธรรมะสัญจรเติมปัญญาสู่สังคม” โดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมธรรมะสัญจรเติมปัญญาสู่สังคม โดยเข้าบรรยายธรรมในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน และเสริมสร้างปัญญารู้เท่าทันปัญหาของสังคม โดยเป็นโรงเรียนจำนวน ๕โรงเรียน ในเขตจังหวัดพิษณุโลก #โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาวิทยา #กิจกรรมธรรมะสัญจรเติมปัญญาสู่สังคม #วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช #กล้าแกร่ง ขอบคุณภาพกิจกรรมจากเพจ กล้าแกร่ง #กล้าแกร่ง

“กิจกรรมธรรมะสัญจรเติมปัญญาสู่สังคม” โดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ่านข่าวเพิ่มเติม