การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤตินักเรียน

ระเบียบโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ว่าด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารระเบียบโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาว่าด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2560 (PDF)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

อบรมความรู้ทางกฎหมาย ม.4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เข้ารับการอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี ความรุนแรงในครอบครัว และกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ อาคารพรหมรักษา โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา                              

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ตารางสอนเสริมโอเน็ต ระดับชั้น ม.3, ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2562

ตารางสอนเสริมโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 ตารางสอนเสริมโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

อ่านข่าวเพิ่มเติม