ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤตินักเรียน

ระเบียบโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ว่าด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารระเบียบโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาว่าด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2560 (PDF)

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤตินักเรียน อ่านข่าวเพิ่มเติม

อบรมความรู้ทางกฎหมาย ม.4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เข้ารับการอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี ความรุนแรงในครอบครัว และกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ อาคารพรหมรักษา โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา                              

อบรมความรู้ทางกฎหมาย ม.4 อ่านข่าวเพิ่มเติม